Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Statut

Statut općine Gradac

I  OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine Gradac, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti, način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi,  suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza općine Gradac.

Članak 2.

Općina Gradac je  jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima Županija, Gradova i Općina na području Republike Hrvatske.Općina Gradac obuhvaća područja naseljenih mjesta: Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog i Drvenik i predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja je povezana zajedničkim interesima stanovništva.Granice područja općine Gradac idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja, odnosno katastarskom granicom k.o. Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog i Drvenik.

Granice općine Gradac mogu se mijenjati na načine i po postupcima koji su propisani Zakonom.

Članak 3.

Općina Gradac je pravna osoba.

Sjedište općine je u mjestu Gradac, Stjepana radića 3, 21 330 - Gradac.

II  OBILJEŽJA OPĆINE GRADAC 
Članak 4.

Općina Gradac ima svoj  grb i zastavu.
O korištenju grba i zastave  Općinsko vijeće donosi posebnu Odluku.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se općina Gradac i izvršna pripadnost općini Gradac.
Način uporabe i zaštita obilježja općine Gradac utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Dokumenti
Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.